Privacyverklaring

Privacyverklaring

Algemene informatieclausule

Het secretariaat van de filmkeuring behandelt uw persoonlijke gegevens met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Uw persoonsgegevens worden enkel gebruikt en verwerkt voor het doel waarvoor u ze heeft achtergelaten. Dat betekent bijvoorbeeld dat als u op onze website uw naam en (e-mail)adres heeft ingevuld voor het indienen van een klacht of het stellen van een vraag, deze gegevens worden gebruikt om uw klacht of vraag te behandelen.

Indien u niet wil dat wij uw gegevens verwerken, kan u zich hiertegen verzetten via de functionaris voor gegevensverwerking. Hou er wel rekening mee dat het dan mogelijk is dat wij u de gevraagde dienst niet kunnen verstrekken. Voor het indienen van een klacht dient u zich in alle gevallen te identificeren.

Via datzelfde e-mailadres kan u ook altijd vragen welke gegevens wij over u verwerken en ze desgevallend laten verbeteren of wissen. Daarbij is het mogelijk dat wij u vragen om uw identiteit te bewijzen zodat wij zeker zijn dat wij de gegevens aan de juiste persoon bezorgen en/of op een verzoek van de juiste persoon reageren. Als u vragen heeft over de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de functionaris voor gegevensverwerking.

Bent u het niet eens met de manier waarop wij uw gegevens verwerken, kan u zich wenden tot de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer/Gegevensbeschermingsautoriteit (Drukpersstraat 35 te 1000 Brussel). Ons beleid op het vlak van gegevensverwerking vindt u op onze website over privacy en informatieveiligheid.